تعرفه های بیمارستان

تعداد بازدید:۴۷۹

اعمال جراحی شایع و مبالغ تقریبی پرداختی توسط بیمار در سال 1401

اعمال انجام شده

تامین اجتماعی (مشاغل آزاد)

و بیمه سلامت بدون ارجاع (ریال)

تامین اجتماعی( به جز مشاغل آزاد)

روستایی با کد ارجاع (ریال)

زایمان طبیعی

رایگان

رایگان

رایگان

سزارین

3/500/000

600/000

1/800/000

کورتاژ

1/400/000

300/000

700/000

هرنی (فتق)

2/000/000

400/000

1/000/000

هموروئید

1/600/000

300/000

800/000

آپاندیس

2/800/000

500/000

1/500/000

 

تعرفه ویزیت و فرانشیز خدمات بیمارستان در سال 1401

بیمه

خدمت

آزاد(ریال)

تامین اجتماعی/

بیمه سلامت

نیروی م جانبازی

نیروی مسلح عادی

ویزیت پزشک عمومی

233000

699000

رایگان

23300

ویزیت پزشک متخصص

290000

87000

رایگان

87000

اکوکاردیوگرافی

1194950

358650

رایگان

171855

تست ورزش

856520

257070

رایگان

121828

نوار قلب

166070

49830

رایگان

19463

تزریق عضلانی

27180

27180

رایگان

27180

* بیماران دارای دفترچه درمانی روستایی جهت مراجعه به پزشک متخصص باید کد ارجاع داشته باشد که در غیر اینصورت هزینه پرداختی آزاد می باشد.

 

تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار در سال 1401

نوع تخت

تعرفه به (ریال)

تخت عادی (جنرال)

2/725/000

تخت نوزاد بیمار

2/725/000

تخت CCU

6/323/000

تخت نوزاد در NVD

2/439/000

تخت نوزاد در سزارین

4/885/000

تخت ICU

12/645/000

 

 

فرانشیز ویزیت الکترونیک پزشکان متخصص درمانگاه بیمارستان امام خمینی(ره) بیله سوار در سال 1400

نوع تخصص

آزاد

بیمه سلامت/ تامین اجتماعی

نیروی مسلح(عادی)

داخلی (تمام وقت)

223/000

87/000 87/000

زنان زایمان (تمام وقت)

223/000 87/000 87/000

اطفال (غ تمام وقت) زیر 7 سال

223/000

104/000

87/000

اطفال (غ تمام وقت) بالای 7 سال

223/000

105/600

87/000

جراح (غیر تمام وقت)

223/000 87/000 87/000

 

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۴۰۱