ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۱۴۲۲

دکتر ملیحه محمد حسینی

رشته تخصصی : متخصص پاتولوژی

دور نویس : ۰۴۵۳۲826800

شماره تماس : ۰۴۵۳۲328400- داخلی 240

پست الکترونیکی : imam.hospital.bilesvar@gmail.com

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰