مدیر خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۱۰۶۲

نام و نام خانوادگی : رقیه ولی زاده

سمت : مدیر خدمات پرستاری

تحصیلات : کارشناسی پرستاری

شماره تماس : ۰۴۵۳۲328400- داخلی 222

خط مستقیم : 04532820410

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰