سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۸۵۸

نام و نام خانوادگی : اختر اجلالی

سمت : مسئول واحد آموزش

تحصیلات : کارشناسی پرستاری

شماره تماس : ۰۴۵۳۲328400- داخلی 211

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰