سرپرستاران بخش بالینی

تعداد بازدید:۷۸۶

لیست سرپرستاران بخش های بالینی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئول بخش

خط داخلی

1

شکوفه عادلی

CCU

203

2

سهیلا ارشد

ICU

215

3

آرزو ملکی

داخلی جراحی زنان

226

4

شیوا باوفا

داخلی جراحی مردان

202

5

سوسن زنده

بلوک زایمان

209

6

فرشته امیری

اطفال

204

شماره تماس : ۰۴۵۳۲328400

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰