کارشناس بیماران بین الملل

تعداد بازدید:۳۲۱

کارشناس بیماران بین الملل : خانم نازنین فریاد

وظایف کارشناس IPD که یکی از اجزاء اصلی دپارتمان بیماران بین الملل می باشد، شامل:

 • حضور مستمر در واحد بیماران بین الملل
 • استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به مؤسسه پزشکی
 • ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات مؤسسه پزشکی انجام هماهنگی های لازم جهت پذیرش بیمار بین الملل در
 • اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل
 • هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش محل بستری بیمار بین الملل
 • کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی و پرستاری در حین بستری بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی لازم بین بخشی در مؤسسه پزشکی جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمار بین الملل
 • ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل در هنگام اقامت در مؤسسه پزشکی
 • انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی های لازم با شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی
 • ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت وزارت
 • هماهنگی با کارشناس گردشگری سلامت دانشگاه
آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹