پزشک بیماران بین الملل

تعداد بازدید:۳۶۱

دکتر آرزو میرزایی

متخصص داخلی

‌‌‌‌‌وظایف پزشک  IPD
:

  • ویزیت بیمار در ساعت اول بستری
  • هماهنگی با پزشک معالج  و گرفتن دستورات اولیه
  • هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن ویزیت روزانه مریض
  • هماهنگی با مسئول سامانه الکترونیک و سایت مؤسسه پزشکی جهت آماده کردن پرونده الکترونیک
  • همکاری با پزشک معالج جهت آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی
  • پیگیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی 24 ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد
  • ارائه اطلاعات کافی به بیمار در مورد نحوه شکایت و روند درمان
آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰